top of page
Logo Gevormd

 

1 ALGEMEEN

 

1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn onderstaande verkoopsvoorwaarden geldig en wordt hiermee door alle betrokken partijen stilzwijgend akkoord gegeven.

 

1.2 Offertes zijn steeds volledig vrijblijvend. Termijnen van uitvoering worden slechts ter aanduiding gegeven en kunnen geen aanleiding geven tot schadeloosstelling.

 

1.3 Het indienen van een aanvraag via de website www.gevormd.be, waarbij de akkoordverklaring werd aangeduid voor de algemene voorwaarden, is een bindende aanvraag tot uitvoering van de opdracht en kan in geen enkel geval opgeschort worden door de aanvrager.

 

2 SAMENWERKING

 

2.1 De klant staat steeds in voor het aanleveren van zowel teksten, input als grafisch materiaal die nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Indien dit niet gebeurt, kan een meerprijs aangerekend worden.

 

2.2 Wanneer ten gevolge van overmacht wij niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

 

2.3 Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid inzake problemen met domeinnamen, hosting, mailboxen en auteursrechten waar geen weet van zou zijn.

 

2.4 Wij behouden ons het recht de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden in geval van negatieve berichten over de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever.

 

3 BETALING

 

3.1 Het volledige factuurbedrag zonder korting is betaalbaar op rekeningnummer BE84737062964359. Deze dient betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van de gestructureerde mededeling.

 

3.2 Laattijdige betaling geeft van rechtswege aanleiding tot een forfaitaire verhoging ad. 10% meer een nalatigheidsinterest vanaf de uitreiking van de factuur aan de interestvoet bepaald overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand.

 

3.3 Opmerkingen of protest van de factuur dienen aangetekend overgemaakt te worden binnen de 8 dagen na factuurdatum. Dit kan nooit aanleiding geven tot het verdagen van de vervaldag, korting of een kosteloos uitstel van betaling omtrent het verschuldigd saldo.

 

3.4 Bij betalingen op maandbasis voor onder andere websites, hosting of tools, wordt een eerste factuur gezien als wederzijds verbintenis en akkoord van de overeenkomst om op maandbasis te factureren voor de overeengekomen periode.

 

3.5 Bij nalatige betaling op maandbasis kan ten allen tijde de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden worden door Gevormd. Dit betekent ook dat projecten in ontwikkeling kunnen stopgezet worden en reeds afgewerkte projecten zoals websites, offline kunnen gehaald worden zonder dat enige schadevergoeding of herroeping kan worden geëist.

 

4 AFLEVERING

 

4.1 Wij behouden ons het recht het afgeleverde werk niet te bezorgen en/of de website offline te plaatsen indien facturen niet voor vervaldatum betaald werden en dit zonder schriftelijke verwittiging.

 

4.2 Wij blijven eigenaar van alle geleverde goederen tot wanneer het volledige bedrag van de factuur betaald is. Gebruik maken van deze goederen zonder schriftelijke toestemming en/of zonder betaling van het volledige bedrag van de factuur, is verboden.

 

4.3 Bij voorontwerpen van logo’s, blijven wij tevens eigenaar van alle geleverde goederen. Enkel nadat schriftelijk bevestigd wordt waar de keuze op valt, wordt het recht verworven gebruik te maken van alle geleverde goederen, mits artikel 4.2 is voldaan van deze algemene voorwaarden.

 

4.4 Termijnen van uitvoering worden slechts ter aanduiding gegeven en kunnen geen aanleiding geven tot schadeloosstelling. Deze termijnen worden echter wel zoals commercieel afgesproken zo goed als mogelijk gerespecteerd.

bottom of page